Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów edukacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 3 do SWZ – Informacje dla Wykonawców dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 5 do SWZ – Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo w podziale na miesiące
Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw

23.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 22.03.2022

24.03.2022
Informacja o wartości zamówienia

25.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.03.2022

28.03.2022
Informacja z otwarcia ofert

29.03.2022
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

01.04.2022
Wybór oferty

04.05.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Related posts