Deklaracja dostępności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-07 r.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Niektóre mniej znaczące elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Zmiana wielkości tekstu.
 2. Zmiana na wersję kontrastową.
 3. Zmiana na wersję w skali szarości.
 4. Zmiana kolorów na wersję „negatyw”.
 5. Podkreślenie linków.
 6. Możliwość wykorzystania np. bezpłatnego oprogramowania NVDA do tekstu odczytywalnego maszynowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Sotowska, j.sotowska@dbfowesola.pl lub dbfowesola@dbfowesola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 77 88 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Budynek Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy znajduje się przy ulicy Plac Wojska Polskiego 28. Siedziba Biura znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi.

W odległości ok. 600 m od budynku znajduje się stacja kolejowa PKP Wesoła, gdzie kursują pociągi SKM linii S2 oraz pociągi Kolei Mazowieckich.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok 600 m: PKP WESOŁA 01. Na przystanku zatrzymuje się autobus linii 198.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie Warszawskiego Transportu Miejskiego: https://www.wtp.waw.pl

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Siedziba Biura znajduje się w budynku parterowym Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi. Dojście ze względów bezpieczeństwa zostało przegrodzone barierkami. Po ich przejściu, po prawej stronie jest lekki spadek prowadzący do wejścia do Biura. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy. Do budynku Biura prowadzi jedno wejście główne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście jest zadaszone. Drzwi i korytarz posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. Pomieszczenia są oznakowane tabliczkami. W chwili obecnej Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Biuro nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani tłumacza języka migowego. Brak pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Skip to content