Zadania i zakres działania

Zadania i zakres działania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy:

 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego
 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych
 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych

Do zadań Biura należą ponadto:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych
 • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej
 • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura
 • prowadzenie kasy
 • zapewnienie obsługi prawnej
 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej