Akty prawne

Ustawy

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984 tj.)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2022 poz. 2647 tj.)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DZ.U 2022 poz. 1009 ze zm.)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U 2022 poz. 2561 z poz. zm.)
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 z późn.zm)
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 7. Ustawa z 12 października 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2018r. poz. 1872 tj.)
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)
 9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2022 r. poz. 479)
 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931)
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651)
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157)
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2021 poz. 289 z późn.zm.)
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120)
 16. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm)
 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. (2023 poz. 900 tj.)
 18. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 19. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.poz. 1781)
 20. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. z 2023 poz. 998 tj.)
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
 22. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (Dz. U. z 2023 r. poz. 129)