Akty prawne

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 r. poz. 176215 tj)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 poz. 1128 tj.)
 3. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2021r. poz. 423tj)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 tj.)
 5. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020r. poz. 870 tj. ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2019r. poz. 1282 tj.)
 7. Ustawa z 12 października 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2018r. poz. 1872 tj.)
 8. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021. poz. 573 tj.)
 9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 2020r. poz. 1575)
 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 r. poz. 685 tj.)
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.2021 poz. 1540 tj.)
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305tj.)
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009r. Nr 157 poz.1241 ze zm.)
 14. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2021 r. poz.289 tj.)
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2021r. poz.217 tj.)
 16. Ustawa z dni 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021 poz. 1129 tj)
 17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082)
 18. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. 2020 r. poz.2029 tj.)
 19. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.poz. 1781)
 20. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2021 r. poz. 746.)
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 tj.)
 22. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)